Kang LIU, Pingjie HUANG, Xi-Cheng ZHANG

Front. Optoelectron.. 2019, 12 (2): 117-147.  

 

 

Yuhe ZHAO, Xu WANG, Dingshan GAO, Jianji DONG, Xinliang ZHANG

Front. Optoelectron.. 2019, 12 (2): 148-156.  


 

Md. Nazmul HOSSEN, Md. FERDOUS, Kawsar AHMED, Md. Abdul KHALEK, Sujan CHAKMA, Bikash Kumar PAUL

Front. Optoelectron.. 2019, 12 (2): 157-164.  

 

 

Rekha SAHA, Md. Mahbub HOSSAIN, Md. Ekhlasur RAHAMAN, Himadri Shekhar MONDAL

Front. Optoelectron.. 2019, 12 (2): 165-173.  

 

Kuanhong XU, Xiaonong ZHU, Peng HUANG, Zhiqiang Yu, Nan ZHANG

Front. Optoelectron.. 2019, 12 (2): 174-179.  

 

 

Xiaoli JING, Haobo CHENG, Yongfu WEN

Front. Optoelectron.. 2019, 12 (2): 180-189.  

 

 

Tianliang WANG, Xiaoying LIU

Front. Optoelectron.. 2019, 12 (2): 190-196.  

 

 

Jeremiah O. BANDELE, Malcolm WOOLFSON, Andrew J. PHILLIPS

Front. Optoelectron.. 2019, 12 (2): 197-207.  


Love KUMAR, Amarpal SINGH, Vishal SHARMA

Front. Optoelectron.. 2019, 12 (2): 208-214.  

 

 

Muhammad Noaman ZAHID, Jianliang JIANG, Saad RIZVI

Front. Optoelectron.. 2019, 12 (2): 215-226.